Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nezabudický med spol s r.o.,
IČ: 05642582, DIČ: 05642582, se sídlem 270 23 Nezabudice 38

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nezamed.cz, který je provozován společností Nezabudický med spol s r.o., IČ: 05642582, DIČ: 05642582, se sídlem 270 23 Nezabudice 38.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Nezabudický med spol s r.o., IČ: 05642582, DIČ: 05642582, se sídlem 270 23 Nezabudice 38 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1 Prodávající

Prodávajícím je Nezabudický med spol s r.o., IČ: 05642582, DIČ: 05642582, se sídlem 270 23 Nezabudice 38.

2.2 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

4. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka závazně objednávám ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@nezamed.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

5. Objednávka a uzavření Smlouvy

 • Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
 • Potvrzení objednávky zašle prodávající e-mailem
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, vyhlášenými prodávajícím pro dodávku zboží.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím a uhrazením kupní ceny.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém  formuláři.
 • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech dle platného zákona.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, s celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zrušení objednávky - Každá objednávka může být zrušena a to nejpozději do 24 hod od zaslání, e-mailem nebo telefonicky, bez udání důvodu

 

6. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“ Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti
 • platba dobírkou
 • platba předem bankovním převodem
 • bezhotovostně platební kartou

 

 7. Dodací lhůty a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od přijetí objednávky (platba při převzetí zboží) nebo do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny (tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího).

Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • osobně
 • kurýrní službou
 • prostřednictvím České pošty

 

7. Reklamace a záruka

 • Případné reklamace vyřídí Prodávající individuální dohodou v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout aby zjistil případné vady a poškození. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a neprodleně nás informujte.  Za vady vzniklé přepravcem Prodávající neručí.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Je-li na obalu prodávané věci vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci/minimální trvanlivost, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.
 • O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován emailem nebo telefonicky.

 

8. Platnost údajů a cen

Veškeré údaje uvedené na stránkách jsou platné od 23.2. 2019 do odvolání.

 9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, dle par.53, odst.7 obchodního zákoníku. Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu kupní cena vrácena.

Zboží musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, nesmí být poškozené, musí být kompletní. Musí být odesláno zpět s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu k dodavateli nese v plné výši kupující. Poštovné a balné, které bylo v objednávce účtováno se však nevrací.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud kupující dodrží výše uvedené podmínky.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23.2. 2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.